Privatumo politika

MB Grit grupė, įmonės kodas: 302935753, registracijos adresas: Perkūnkiemio g. 13-91, LT-12114 Vilnius, el. paštas info@tarpink.lt, privatumo politika taikoma tais atvejais, kai klientas per MB Grit grupė internetinę svetainę www.tarpink.lt, el. paštu ar telefonu pateikia įmonei savo asmens duomenis.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

Tvarkydami asmens duomenis, vadovaujamės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga, įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais.

Asmens duomenų apsauga

1.1. Užsisakyti prekes internetinėje svetainėje tarpink.lt pirkėjas gali dviem būdais:

1.1.1. Nurodytomis ryšio priemonėmis atsiųsdamas savo pageidaujamų įsigyti prekių nuorodas;

1.1.2. Per tarpink.lt internetinės svetainės užsakymų skiltį.

1.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes tiek 2.1.1. tiek 2.1.2. taisyklių punktuose numatytais būdais, atitinkamuose pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą bei, pasirinktinai, kitą su užsakymu susijusią informaciją.

1.3. Pirkėjas patvirtindamas šias taisykles sutinka, jog 2.2. punkte nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi tarpink.lt, pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais bei sutinka, kad jo asmens duomenys – vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas būtų atskleisti pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams), teikiantiems prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.

1.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tarpink.lt svetainėje, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

1.5. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas ar telefono numeris būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, turi apie tai pranešti tarpink.lt.

1.6. Tarpink.lt patvirtina, jog pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik tarpink.lt svetainėje, pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai pirkėjas taisyklių 2.5 punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais. Tarpink.lt įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

1.7. Pirkėjas kaip duomenų subjektas turi šias teises:

1.7.1. Gauti iš tarpink.lt informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą, t.y. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;

1.7.2. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų;

1.7.3. Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

1.8. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, pirkėjas turi pateikti elektroninu paštu info@tarpink.lt. Tarpink.lt, gavusi tokį pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiks pirkėjui raštišką atsakymą.

1.10. Pirkėjui nesutinkant su šiame taisyklių skyriuje nurodytomis asmens duomenų apsaugos nuostatomis, pirkėjas praranda teisę naudotis internetinės svetainės tarpink.lt teikiamomis paslaugomis.